บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด จัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเข้าอบรมหลักสูตร “Selling Techniques And Service Excellence” ณ โรงแรมบ้านผู้หว่าน วันอาทิตย์ที่ 5,12 พฤศจิกายน 2560

การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการขายและการบริการที่เหนือความคาดหวัง อีกทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านงานขายและงานบริการธุรกิจเหล็ก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานและต่อองค์กร ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในฐานะองค์กรที่มีชื่อเสียง