บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด จัดการอบรมสัมมนาประจำปี 2560

บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด
ได้จัดการอบรมสัมมนาประจำปี 2560 
ในหัวข้อ “สร้างสัมพันธ์ภายในองค์กร” ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2560 การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ทางองค์กรเรามุ้งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ให้กับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อการสื่อสาร ประสานงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น