ข่าวสาร

การอบรมสัมมนาประจำปี 2560

บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด จัดการอบรมสัมมนาประจำปี 2560

บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด
ได้จัดการอบรมสัมมนาประจำปี 2560 
ในหัวข้อ “สร้างสัมพันธ์ภายในองค์กร” ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2560 การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ทางองค์กรเรามุ้งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ให้กับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อการสื่อสาร ประสานงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Read more

สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องใช้แก่ทหารชายแดนในถิ่นทุรกันดาน

บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องใช้ให้แก่ทหารชายแดนในถิ่นทุรกันดาน

บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด
ได้สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องใช้ให้แก่ทหารชายแดนในถิ่นทุรกันดานที่ขาดแคลนเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารตามชายแดน

Read more

บริจาคอุปกรณ์การเรียนและเครื่องกีฬาในวันเด็ก

บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและเครื่องกีฬาพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านวังโพน จังหวัดชัยภูมิ

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด ทางผู้บริหารได้บริจาคอุปกรณ์การเรียนและเครื่องกีฬา พร้อมแจกของขวัญสำหรับนักเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนไทยในด้านการศึกษา เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนยุคใหม่ เพื่อจะได้มีอุปกรณ์การเรียนและการกีฬาให้เหมาะสมกับการศึกษาและกิจกรรมของเยาวชน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามรถกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (โต๊ะจีน) ให้แก่นักเรียนและคณะครูที่ร่วมงาน

Read more

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี 2560

บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี 2560New year Party เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี 2560 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และถือโอกาสเป็นการจัดงาน New year Party ให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร อีกทั้งเป็นการเลี้ยงขอบคุณบุคลากรขององค์กรที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อบริษัท ที.ที.ซี สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด มาตลอดทั้งปี โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงปลายปี

Read more

อบรมหลักสูตร “Selling Techniques And Service Excellence”

บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด จัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเข้าอบรมหลักสูตร “Selling Techniques And Service Excellence” ณ โรงแรมบ้านผู้หว่าน วันอาทิตย์ที่ 5,12 พฤศจิกายน 2560

การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการขายและการบริการที่เหนือความคาดหวัง อีกทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านงานขายและงานบริการธุรกิจเหล็ก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานและต่อองค์กร ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในฐานะองค์กรที่มีชื่อเสียง

Read more

อบรมหลักสูตร “นักขายมืออาชีพ”

บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด จัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเข้าอบรมหลักสูตร “นักขายมืออาชีพ”ณ โรงแรมบ้านผู้หว่าน วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560


การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทีมขาย ให้ได้เรียนรู้ถึงเทคนิคของการบริการ การเจรจาต่อรอง และการสื่อสาร และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อลูกค้าในการขายได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพที่ทำให้พนักงานขายที่เข้าอบรมสามารถประยุกต์ต่อยอดความรู้ได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพบลูกค้า

Read more
error: Content is protected !!