นโยบายกำกับดูแลกิจการ

นโยบายของบริษัท จะช่วยกำหนดแนวทางการบริหาร เพื่อให้การประกอบกิจการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การประกอบการของเราได้คำนึงถึงการบริหารงานที่เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางธุรกิจ (Stakeholder) โดยการปลูกฝังให้พนักงานในบริษัทมีความตระหนักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ที่ทุกกระบวนการทางธุรกิจของเราอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมทางธุรกิจ ที่สามารถสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ค้าเหล็ก และระดับสากล
ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบการทางธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยยึดมั่นในความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความไว้วางใจในการประกิจการของ T.T.C STEEL 2016 CO., LTD

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเราเชื่อมั่นในแนวความคิดที่ว่าการดำเนินธุรกิจในสังคมที่ดี ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมสามารถทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
การดำเนินธุรกิจของบริษัท นั้นไม่ใช่เพื่อแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว บริษัท มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมมีความแข็งแกร่ง มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมโดยรวม โดยบริษัทตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคม (Shared Value) บริษัท จึงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility หรือ “CSR” เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการและสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเราเชื่อมั่นในแนวความคิดที่ว่าการดำเนินธุรกิจในสังคมที่ดี ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมสามารถทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
การดำเนินธุรกิจของบริษัท นั้นไม่ใช่เพื่อแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว บริษัท มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมมีความแข็งแกร่ง มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมโดยรวม โดยบริษัทตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคม (Shared Value) บริษัท จึงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility หรือ “CSR” เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการและสังคม

องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม

การต่อต้านการทุจริต

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

การส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ประกอบการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม

การเคารพสิทธิมนุษยชน

มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รับชมกิจกรรม CSR ของเรา

เราได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าหากสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาเราก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นกัน

error: Content is protected !!